مقایسة کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی در پرستارانِ بخش مراقبت‌ از بیماران کووید- 19 با پرستاران سایر بخش ها

سعید طولابی؛ تینا ایطا

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 153-164

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی، سلامت روان، ناگویی هیجانی و تحمل پریشانی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه مراقبت از بیماران کووید-19(کرونا) با پرستاران سایر بخش‌ها بود که با روش توصیفی از نوع مطالعات علی-مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منطقه سه تهران بود، که از بین آنها نمونه‌ای ...  بیشتر