بررسی تاثیر "بازخوردهای اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهراردبیل

مهدی مصلح گرمی؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا؛ سجاد علی نژاد

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 63-73

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر "بازخوردهای اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‌آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود. این پژوهش به صـورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 40 آزمـودنی از میـان دانـش‌آمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی در سیاهه افسردگی ...  بیشتر